Welkom

 

 In het kader van de participatie in het gemeentelijk onderwijs wordt
door het Decreet van 2 april 2004 betreffende de participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad voorzien in de oprichting van een schoolraad.
Het nieuwe participatiedecreet vervangt de aloude participatieraad door een schoolraad

De schoolraad heeft een advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal onderwijsaangelegenheden.
De schoolraad wordt om de vier jaar verkozen en vergadert minimaal tweemaal per jaar.

De nieuwe schoolraad bestaat uit :

De voorzitter : Mieke Bonte

De secretaris : Sophie Dewaele

De vertegenwoordigers van het personeel :
Mieke Bonte
Nancy Traen
Marleen Croes

De vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap : Willy Vansteenkiste

De vertegenwoordigers van de ouders:
Dewaele Sophie
Hans Michiels

De voorzitter bepaalt de agendapunten.
De leden kunnen uiterlijk 10 kalenderdagen voor de vergadering,
een schriftelijke vraag stellen om een onderwerp aan de agenda toe te voegen.