Welkom

 

Leerplicht en toelatingsvoorwaarden:


Kleuteronderwijs:

Kleuters kunnen pas worden ingeschreven in de school vanaf de datum
dat ze de leeftijd van twee jaar en zes maanden bereikt hebben.
Als ze jonger zijn dan drie jaar, mogen ze pas een eerste keer naar
school komen op één van de wettelijk opgelegde instapdata, nl.:

  

de eerste schooldag na de zomervakantie    
de eerste schooldag na de herfstvakantie
    de eerste schooldag na de kerstvakantie    
de eerste schooldag van februari
    de eerste schooldag na de krokusvakantie    
de eerste schooldag na de paasvakantie
de eerste schooldag na het Hemelvaartsweekend

 


Lager onderwijs:

Een kind is leerplichtig en wordt toegelaten tot het lager onderwijs op één september
van het kalenderjaar waarin het de leeftijd van zes jaar bereikt.
Ouders zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun leerplichtig kind daadwerkelijk
onderwijs volgt.
Het lager onderwijs duurt in principe zes jaar.


Afwijkingen:

Ouders kunnen hun kind één jaar langer in het kleuteronderwijs houden of
één jaar vroeger het lager onderwijs laten beginnen.
Deze beslissing kunnen de ouders pas nemen nadat ze het advies van zowel
de klassenraad als het CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding) hebben ingewonnen.
Deze afwijking blijft beperkt tot één jaar. Dit zijn leerplichtige leerlingen.
De ouders dienen dan ook alle wettelijke verplichtingen daaromtrent te volgen.
Ouders kunnen hun kind een zevende of achtste jaar in het lager onderwijs laten blijven. Voor de toelating tot het achtste jaar is een gunstig advies van de klassenraad en een advies van het CLB noodzakelijk.
Ouders van een leerplichtig kind van vreemde nationaliteit moeten ervoor zorgen dat hun kind daadwerkelijk onderwijs volgt vanaf de zestigste dag na de inschrijving in het vreemdelingen- bevolkingsregister.


Schoolveranderen:

Schoolverandering kan steeds in de loop van het schooljaar.
Elke schoolverandering tussen de eerste schooldag van september
en de laatste schooldag van juni moeten schriftelijk meegedeeld worden
door de directie van de nieuwe school aan de directie van de oorspronkelijke school.
De mededeling gebeurt via
een formulier dat de directie in zijn/haar bezit heeft:
ofwel bij aangetekend schrijven
ofwel persoonlijk door de ouders overhandigd aan de directeur
In dit geval geeft hij/zij de ouders een gedateerd ontvangstbewijs.
De schoolverandering is rechtsgeldig de eerste schooldag na de datum van poststempel of ontvangstbewijs.

Schoolverandering van het gewoon naar het buitengewoon basisonderwijs
kan onmiddellijk zodra de ouders over een inschrijvingsverslag beschikken.
De nieuwe school volgt dezelfde procedure als hierboven.

 

janneke