Welkom

 

Inschrijvingen

Vriendjes

Inschrijving van de leerling:

Je kunt je kind inschrijven op onze school:
   
op de opendeurdagen;
op de kennismakingsdag;
bij huisbezoek door één van de leerkrachten;
op de schooldagen tussen 8.30u en 16.00u;
op werkdagen van 1 tot 10 juli en vanaf de eerste werkdag na 15 augustus
tussen 9.00u en 12.00u in de school;
na afspraak met de directeur of één van de leraren.


 
De inschrijving gebeurt aan de hand van een officieel document zoals:

    Een uittreksel uit de geboorteakte;
het trouwboekje van de ouders;
de SIS-kaart;
    
de identiteitskaart van het kind;
het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister;
de reispas voor vreemdelingen.

De directeur vraagt bij de eerste inschrijving het identificatienummer.
Als de ouders het identificatienummer niet wensen of niet kunnen geven,
vraagt de directie het identificatienummer aan het departement onderwijs.

 De ouders ondertekenen een schriftelijke verklaring waarin ze bevestigen dat
hun kind niet in een andere school is ingeschreven.
Bij de eerste inschrijving ontvangen de ouders een informatiebrochure, schoolreglement van de school, informatie over de school-en studietoelagen en een schoolkalender.

    


Godsdienstkeuze - zedenleer - vrijstelling:


De regering legt het model van de ondertekende verklaring en de procedure
tot het bekomen van een vrijstelling vast en bepaalt op welke wijze de lestijden
waarvoor men is vrijgesteld moeten worden ingevuld. In afwachting van een nieuwe besluitvorming ter zake blijft volgende regeling gelden.

In de kleuterschool wordt geen godsdienst/zedenleer keuze gemaakt.
Bij de eerste inschrijving van een leerplichtig kind bepalen de ouders bij ondertekende verklaring of hun kind een cursus in één van de erkende godsdiensten of een cursus in de niet-confessionele zedenleer volgt.
Bij het begin van elk nieuw schooljaar kan deze keuze wijzigen. Indien de ouders deze keuze willen wijzigen vragen ze een formulier bij de directie en bezorgen dit formulier
terug tegen uiterlijk 08 september van het lopende schooljaar.
Ouders die op basis van hun religieuze of morele overtuiging bezwaren hebben
tegen het volgen van één van de aangeboden cursussen godsdienst of niet-confessionele zedenleer, kunnen op aanvraag bij de directie een vrijstelling bekomen.
De regering legt het model van de ondertekende verklaring en de procedure tot het
bekomen van de vrijstelling vast. De school waakt erover dat de vrijgestelde leerlingen,
de vrijgekomen lestijden gebruiken voor de studie van hun eigen religie, filosofie of moraal.


Terug