Welkom

 
 

Gemeentelijke basisschool 't Klavertje
PEDAGOGISCH PROJECT

Kinderen

In dit pedagogisch project wordt uitgedrukt wat door onze school wordt nagestreefd en hoe de hierbij betrokken personen deze doelstellingen wensen te bereiken. Allen die betrokken zijn bij de begeleiding, de vorming of de verzorging van leerlingen aanvaarden onvoorwaardelijk het pedagogisch project als leidraad voor hun handelen. Van hen wordt inzet, loyaliteit en engagement t.o.v. de eigen onderwijsinstelling verwacht.

Het pedagogisch project kan de organisatorische en onderwijskundige stabiliteit van ons onderwijs in de hand werken. Het mag evenwel niet leiden tot verstarring. Daarom zullen de krachtlijnen en doelen constant voorwerp zijn van bezinning en indien nodig bijgestuurd.

De realisatie van het pedagogisch project is een onderwerp voor het schoolwerkplan dat deze in concrete aandachts- en actiepunten omzet.

We maken gebruik van de leerplannen van OVSG.

Onze school behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijsnet.
Het schoolbestuur is het gemeentebestuur van de gemeente De Haan.

Open en democratisch
Als openbare instelling staat de school open voor alle kinderen, welke ook de levensopvatting van de ouders is. De vrije keuze tussen de verschillende godsdiensten en de niet-confessionele zedenleer is gewaarborgd.
Het leren leven met anderen zonder onderscheid van filosofische of godsdienstige, sekse, sociale of etnische afkomst.

Als officiële school vertrekken we vanuit een positieve erkenning en waardering van de verscheidenheid van meningen, overtuigingen en houdingen.

Onze school wil mensen vormen die in de samenleving van morgen ten volle hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen tegenover zichzelf en tegenover de gemeenschap.

 

Totale persoonlijkheid
We werken aan een harmonische ontwikkeling.
De school staat in voor een totale vorming van kinderen.
We besteden aandacht aan de verschillende leergebieden maar ook aan de aspecten op het vlak van het sociaal-emotionele, het dynamische affectieve, het interculturele,…
Zij zorgt op een pedagogisch verantwoorde wijze voor een kwalitatief en gevarieerd onderwijsaanbod.
De school heeft oog voor het bereiken van de eindtermen en het nastreven van de ontwikkelingsdoelen. Daarom hebben we er aandacht voor dat ons onderwijs bijdraagt tot de ontwikkeling van:

 • positief zelfbeeld
 • gemotiveerd leren
 • zelf initiatief kunnen nemen
 • communicatie en kunnen samenwerken
 • zelfstandigheid
 • creatief en probleemoplossend omgaan met de omringde wereld
 • zelfgestuurd leren

Bij evaluatie en rapportering hebben we niet alleen aandacht voor het cognitieve ( resultaten op allerlei toetsen), maar ook voor gegevens over sociale, emotionele en motorische ontwikkeling.
We hebben ook aandacht voor de talenten van elk kind.

Zorg en gelijke kansen
Ontwikkelingsbedreigde kinderen krijgen extra aandacht en zorg.
Onze school houdt er rekening mee dat elk kind anders is.
Recht op erkenning voor de eigen identiteit van elke leerling. (Het erkennen en eerbiedigen van de Rechten van de Mens en de Rechten van het Kind in het bijzonder).
De kinderen worden gewaardeerd in hun eigen “kennen, kunnen en zijn”, teneinde hun slaagkansen in de maatschappij te optimaliseren.
Met bijzondere aandacht voor diegenen die in hun ontwikkeling bedreigd zijn.

De school heeft een goed uitgebouwde zorgwerking:

 • we werken aan een positief klas- en schoolklimaat;
 • we houden rekening met de context van de leerlingen door gelijke kansen te bieden aan alle leerlingen;
 • we houden rekening met verschillen tussen de kinderen door gedifferentieerd te werken –we bieden hoeken- en contractwerk aan, gedifferentieerde leerstof, tempodifferentiatie, werken in niveaugroepen,...
 • er is structureel overleg tussen de betrokken partijen: leerkrachten, ouders, CLB, externe partners,…om de leerlingenbegeleiding te optimaliseren.

 

 

Kwaliteitsvol personeelsbeleid
De leerkrachten vormen een hecht dynamisch team die begaan zijn met alle kinderen. Ze voelen zich verantwoordelijk voor de taken die moeten uitgevoerd worden.

De leerkrachten worden gestimuleerd om zich voortdurend te professionaliseren (leren van elkaar, nascholing,…).

Planning en afspraken zorgen voor samenhang tussen werkvormen en aanpak.

 

Brede school
Onze school heeft oog voor de betrokkenheid van de ouders: de schoolwebsite, informatiebrochures, info-avonden, open-klasdag, rapportbesprekingen, de ouder- en schoolraad zorgen voor een samenwerking tussen ouders en school.

 

We werken aan een brede school.
In onze school is er ook aandacht voor de leefomgeving van de kinderen. Deze verkennen we via leeruitstappen, bosklassen, … Het bezoek van een kunstenaar, een advocaat, … op school/in de klas zijn voor de leerlingen ervaringsgerichte lesmomenten.

Sociale bewustwording:
Deelnames aan Broederlijk Delen, de Damiaanactie, 11.11.11, Unicef, Foster Parents Plan, Kom op tegen Kanker, … maken hen sociaal bewuster.

Cultuureducatie:
Cultuurbeleving is er door de toneel- of filmvoorstellingen en bezoeken aan de bibliotheek, musea en tentoonstellingen.

Milieueducatie:
In samenwerking met het gemeentebestuur wordt, door selectief sorteren en sensibiliseren, aandacht gevraagd voor het milieu.

Sportieve opvoeding:
In samenwerking met de gemeentelijke sportdienst en SVS, zijn er interscholensportontmoetingen.


Terug