Welkom

 

Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

www.clbdeklaver.be

Het schoolbestuur heeft een beleidscontract afgesloten met het CLB De Klaver, Klaverstraat 49 te 8000 Brugge, tel. 050/ 44.50.10. Het CLB behoort tot het gemeenschapsonderwijs.

Fran Geedts directeur, Marijke Bruylandt coördinator, Dominique Demeyer sociaal verpleegkundige en Saskia Vanden Bussche, psycho-pedagogisch werker, zijn de contactpersonen voor onze school. Ze zijn te bereiken op afspraak.

Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen nu en in de toekomst. Hierdoor wordt bij de leerlingen de basis gelegd van alle leren zodat zij door hun schoolloopbaan heen de competenties kunnen verwerven en versterken die de grondslag vormen voor een actuele en voortdurende ontwikkeling en maatschappelijke participatie.
De begeleiding van de leerlingen door het CLB situeert zich op volgende domeinen:
- het leren en studeren
- de onderwijsloopbaan
- de preventieve gezondheidszorg
- het psychisch en sociaal functioneren

Het CLB maakt zijn werking bekend aan de leerlingen en hun ouders. Het CLB werkt vraaggestuurd vanuit de leerlingen, de ouders en de scholen behalve voor de verplichte begeleiding.

De psychosociale begeleiding

Begeleiding door het CLB gebeurt met instemming van de ouders en kan niet verder gezet worden zonder deze toestemming.
De instemming van de ouders is niet vereist als de begeleiding betrekking heeft op leerplichtproblemen van een leerplichtige jongere in het kader van de wettelijke opdracht van de overheid inzake leerplichtcontrole.

De medische begeleiding

De medische begeleiding bestaat uit algemene, gerichte consulten en profylactische maatregelen.
Het medisch consult gebeurt door Dr. Kim Holvoet en mevr. Dominique Demeyer (verpleegkundige).
Ouders kunnen m.b.t. de algemene en gerichte consulten verzet aantekenen tegen de keuze van de CLB-arts. In dit geval melden zij dit per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan de directeur van het CLB. Binnen de 90 dagen moeten zij een andere arts van hetzelfde CLB, een arts van een ander CLB of een arts die over hetzelfde bekwaamheidsbewijs beschikt als de CLB-arts kiezen.

Algemene consulten

De leerlingen van het 2de jaar kleuteronderwijs en het 5de leerjaar lager onderwijs ondergaan een algemeen consult. Een algemeen consult is een moment waarop de algemene gezondheidstoestand, vaccinatietoestand, groei en ontwikkeling en sensoriele toestand worden nagekeken en adviezen geformuleerd naar de leerling en zijn ouders. De algemene consulten gebeuren in het CLB.

Gerichte consulten

Bij leerlingen van de 1ste kleuterklas, het 1ste en het 3de jaar lager onderwijs worden gerichte consulten georganiseerd. Dit zijn onderzoeken waarin vooral groei, ontwikkeling, vaccinaties en opvolging van de gezondheid worden nagekeken. De onderzoeken worden bij voorkeur in de school uitgevoerd, in een infrastructuur die voldoende kwaliteit biedt. Zoniet zorgt het CLB zelf voor een locatie.

Profylactische maatregelen

Het CLB houdt toezicht op de vaccinatietoestand van de leerlingen en biedt vaccinaties aan die in het vaccinatieschema zijn opgenomen. Ouders en leerlingen worden hierover geïnformeerd en geven hiervoor hun toestemming.

De ouders hebben de plicht om onmiddellijk de directeur en het CLB te verwittigen bij de volgende ziekten:
 kroep (difterie)
 geelzucht (difterie), Hepatitis B
 buiktyfus, bacillaire dysenterie
 hersenvliesontsteking (meningokokken, meningitis en -sepsis)
 kinderverlamming (poliomyelitis)
 roodvonk (infecties met beta-hemolytische streptococcen van groep A o.m. scarlatina)
 besmettelijke longtuberculose
 kinkhoest
 schurft
 bof (dikoor)
 mazelen
 salmonellosen, shigellose (besmettelijke diarree)
 rubella
 huidinfectie (impetigo)
 schimmels van de gladde huid (herpes circinata, St.-Katarina-wiel, kérion van Celsus)
 pediculosis
 varicella
 luizen
 windpokken
 parelwratten
 HIV-infectie
 Schimmels van de hoofdhuis (tinea van de schedelhuid)

Het CLB treft de nodige profylactische maatregelen. De maatregelen zijn bindend voor leerlingen, ouders en personeel.